góra

Informacja dotycz膮ca przetwarzania danych

Na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporz膮dzeniem" informujemy, 偶e:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsi臋biorstwo Rados艂aw Tafelski z siedzib膮 w Bydgoszczy, adres: ul. Jasielska 9/13, 60-476 Pozna艅, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, pod numerem REGON: 340342042, NIP 554-256-04-07, zwane dalej "Webdirect Design Studio".
 2. Zbiory i kategorie danych osobowych
  Webdirect Design Studio przetwarza dane osobowe niestanowi膮ce szczeg贸lnej kategorii danych osobowych, dla trzech rodzaj贸w zbior贸w danych:
  1. dane o Pani/Pana pracownikach,
  2. dane o Pani/Pana klientach,
  3. dane o Pani/Pana kontrahentach.
  Webdirect Design Studio przetwarza nast臋puj膮ce kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne: imi臋 i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, nazwisko panie艅skie matki, miejsce urodzenia,
  2. dane adresowe: adres zamieszkania lub adres siedziby, adres,
  3. dane kontaktowe: adres e-mail, telefon.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez Webdirect Design Studio w nast臋puj膮cych celach:
  1. przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporz膮dzenia,
  2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia,
  3. realizacji zawartej umowy lub celu 艣wiadczenia us艂ug przez Webdirect Design Studio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporz膮dzenia,
  4. wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Webdirect Design Studio (tworzenia zestawie艅, analiz i statystyk, udzielenia odpowiedzi na z艂o偶one zapytanie lub wniosek, udzielenia wsparcia technicznego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporz膮dzenia,
  5. marketingu, w tym promocji produkt贸w oferowanych przez Webdirect Design Studio lub us艂ug 艣wiadczonych przez Webdirect Design Studio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz膮dzenia,
  6. rozlicze艅 finansowych, w tym wystawienia dokument贸w ksi臋gowych (faktur) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz膮dzenia.
 4. Udost臋pnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane przez Webdirect Design Studio:
  1. podmiotom, kt贸rym Webdirect Design Studio powierzy艂 wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 us艂ugow膮,
  2. biurom informacji gospodarczej, dzia艂aj膮cym na podstawie ustawy o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepis贸w tej ustawy,
  3. s膮d贸w, organ贸w i instytucji na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa,
  4. podmiotom trzecim, zwanymi dalej Odbiorcami Danych Osobowych w celu i w zakresie koniecznym do prawid艂owego i nale偶ytego wykonania zawartej z Webdirect Design Studio umowy. W zwi膮zku z tym Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przekazane Odbiorcom Danych Osobowych na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomi臋dzy Webdirect Design Studio a Odbiorcami Danych Osobowych. Odbiorcami Danych Osobowych, przekazywanych przez Webdirect Design Studio mog膮 by膰 nast臋puj膮ce podmioty:
   1. home.pl S.A z siedzib膮 w Szczecinie pod adresem ul. Zbo偶owa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, prowadzonym przez S膮d Rejonowy Szczecin 鈥 Centrum w Szczecinie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252,
   2. Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa 鈥 instytut badawczy (NASK), Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego w S膮dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000012938.
 5. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
  Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie s膮 przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG mo偶e jednak nast膮pi膰, gdy b臋dzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana us艂ugi, w tym sytuacji, gdy realizacja us艂ugi b臋dzie wymaga艂a udzia艂u Podwykonawc贸w Webdirect Design Studio posiadaj膮cych siedziby poza obszarem EOG.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres obowi膮zywania umowy zawartej z Webdirect Design Studio. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji ksi臋gowej b臋d膮 przechowywane przez okres wskazany w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Przys艂uguj膮ce prawa
  Z zastrze偶eniem ogranicze艅 wynikaj膮cych z Rozporz膮dzenia i innych przepis贸w prawa oraz w zwi膮zku z przetwarzaniem przez Webdirect Design Studio Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo do:
  1. 偶膮dania dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych, a je偶eli s膮 one nieprawid艂owe, prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usuni臋cia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym profilowania,
  7. cofni臋cia zgody w przypadku, gdy Webdirect Design Studio b臋dzie przetwarza艂 Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgod臋, w dowolnym momencie i w dowolny spos贸b, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, (je偶eli okre艣lenie okresu jest niemo偶liwe, przys艂uguje Pani/Panu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, 偶e przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporz膮dzenia.
 8. Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do 偶膮dania niezw艂ocznego usuni臋cia danych osobowych wyst臋puje w przypadkach, gdy: 1.) dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane, 2.) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zosta艂a wycofana, 3.) zg艂oszony zosta艂 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, 4.) zg艂oszony zosta艂 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Webdirect Design Studio lub przez stron臋 trzeci膮 prawnie uzasadnionym interesie, chyba 偶e istniej膮 wa偶ne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrz臋dne wobec Pa艅stwa interes贸w, praw i wolno艣ci lub istniej膮 podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 9. 殴r贸d艂o pochodzenia danych 鈥 informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w spos贸b inny ni偶 od osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Pani/Pana dane osobowe mog膮 pochodzi膰 od mocodawcy w przypadku udzielonego pe艂nomocnictwa, pracodawcy, innego przedsi臋biorcy, osoby Pani/Panu znanej oraz ze 藕r贸de艂 powszechnie dost臋pnych, w szczeg贸lno艣ci z baz i rejestr贸w: Krajowego Rejestru S膮dowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 10. Wym贸g podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu okre艣lonym w pkt 4 powy偶ej, dla:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Webdirect Design Studio, a konsekwencj膮 niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia i wykonania umowy zawartej z Webdirect Design Studio,
  2. 艣wiadczenia us艂ug przez Webdirect Design Studio, a konsekwencj膮 niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia us艂ug przez Webdirect Design Studio,
  3. przes艂anie zapytania lub wniosku, a konsekwencj膮 niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci udzielenia odpowiedzi na z艂o偶one zapytanie lub wniosek,
  4. otrzymywania ofert lub marketingu produkt贸w oferowanych przez Webdirect Design Studio lub us艂ug 艣wiadczonych przez Webdirect Design Studio, a konsekwencj膮 niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak mo偶liwo艣ci otrzymywana informowanie o nowych ofertach i promocjach lub marketingu produkt贸w lub us艂ug.
 11. Profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencj膮 czego b臋dzie mo偶liwo艣膰 przedstawienia zindywidualizowanej oferty produkt贸w oferowanych przez Webdirect Design Studio lub us艂ug 艣wiadczonych przez Webdirect Design Studio.