góra

ATZ Trans

Lokalny rynek transportowy jest niezwykle trudnym obszarem dzia?a? dla biznesu. Cechuje go przede wszystkim bardzo silna konkurencja, która autonomicznie reguluje m. in. poziom cen us?ug oraz b?yskawicznie konsumuje ka?d? nadwy?k? popytow?. W tej nie?atwej walce przedsi?biorcy poszukuj? dodatkowej przewagi, która ostatecznie zdecyduje o wyborze, dokonywanym przez klienta. Pomoc, jak? mo?e zaproponowa? zespó? profesjonalistów Webdirect Design Studio to wsparcie dla firm w sferze mediów internetowych. Internet jest bowiem naturalnym ?ród?em poszukiwanych informacji, otwiera wirtualne drzwi prowadz?ce do prezentacji firmy, jej oferty, referencji oraz umo?liwia b?yskawiczny kontakt z dostawc?.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony naszego sta?ego Klienta, firmy transportowej ATZ Trans, w zakresie opracowania profesjonalnej internetowej wizytówki przygotowali?my zupe?nie now? aplikacj? WWW. Architektura strony opiera si? na zastosowaniu technologii One Pager, czyli udost?pnieniu zawarto?ci poszczególnych zak?adek w ramach tylko jednego okna przegl?darki internetowej.

Zaprojektowan? aplikacj? wyró?nia przede wszystkim oryginalny Layout, przejrzysty uk?ad poszczególnych sekcji oraz wywa?ony dobór kolorów. Ponadto strona ATZ Trans zosta?a wyposa?ona w nawigacj? typu Smart oraz tzw. responsywno?? (RWD), czyli automatyczne dopasowanie rozmiaru strony internetowej do ogl?dania na ekranach o ró?nej rozdzielczo?ci. Ta technika umo?liwia swobodne przegl?danie strony internetowej nie tylko na zwyk?ym komputerze, ale przede wszystkim na urz?dzeniach mobilnych tj. tablet, czy smartphone.Kompleksowe administrowanie stron? internetow? ATZ Trans umo?liwia nasz autorski System Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS). Za jego po?rednictwem istnieje mo?liwo?? samodzielnego dokonywania edycji tre?ci poszczególnych zak?adek, zamieszczania referencji otrzymanych od klientów oraz ?ledzenie ruchu na stronie, dzi?ki zaawansowanemu systemowi statystyk.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla firmy transportowej ATZ Trans:
www.atztrans.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty