góra

RYBUD

Przedsi?biorstwo "RYBUD" powsta?e w 2007 roku, koncentruje swoj? rynkow? dzia?alno?? w trzech kluczowych obszarach:
  • Specjalistycznym sprz?taniu budynków oraz obiektów przemys?owych
  • Wykonywaniu kompleksowych prac remontowo-budowlanych
  • Przeprowadzaniu pomiarów i prac elektrycznych
Us?ugi firmy s? ?wiadczone na terenie ca?ej Polski, a oferta adresowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. W dzia?alno?ci przedsi?biorstwa "RYBUD" zaufanie rynkowe jest szczególnie wa?nym oraz istotnym aktywem. Odzwierciedla to przyj?ta strategia biznesowa, ukierunkowana na nieustanne podnoszenie jako?ci realizowanych us?ug oraz utrzymanie zadowolenia w?ród klientów.

Projektuj?c opraw? graficzn? strony internetowej "RYBUD" d??yli?my do wiernego odwzorowania praktykowanych przez przedsi?biorstwo standardów. Wyrazem naszych zespo?owych stara? jest opracowanie czytelnej i przejrzystej szaty graficznej, która zgodnie z profilem dzia?alno?ci firmy zosta?a podzielona na trzy g?ówne sekcje. Uk?ad kolorystyczny strony ?ci?le odzwierciedla poszczególne obszary dzia?alno?ci firmy, nadaj?c im indywidualny wymiar.Aplikacj? wspieraj?c? prac? oraz funkcjonowanie strony internetowej "RYBUD" jest System Zarz?dzania Zawarto?ci? (ang. CMS). Nasz autorski Panel Administracyjny umo?liwia m. in.:
  • samodzieln? edycj? poszczególnych zak?adek strony,
  • ?ledzenie dok?adnych statystyk ogl?dalno?ci strony,
  • publikowanie na stronie aktualno?ci w formie og?osze?,
  • tworzenie oraz edycj? galerii zdj?? zrealizowanych us?ug,
  • udost?pnianie na stronie listów referencyjnych,
  • nadanie uprawnie? nieograniczonej liczbie u?ytkowników
Inteligentnie zintegrowany z wykonan? stron? internetow? panel CMS jest niezwykle ?atwy, wr?cz intuicyjny w obs?udze i nie wymaga od u?ytkownika ?adnej specjalistycznej wiedzy ani umiej?tno?ci.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla przedsi?biorstwa RYBUD:
http://www.rybud.waw.pl