góra

Drewniane Place Zabaw

Wiod?cym dostawc? produktów i us?ugi w zakresie projektowania i realizacji drewnianych placów zabaw dla dzieci oraz elementów ma?ej architektury i urz?dze? zabawowych jest wroc?awska firma "Inspiro ART". Wraz z nieustannym rozwojem oferty handlowej firmy oraz wzbogaceniem palety realizacji, zespó? projektantów studia Webdirect przygotowa? dla przedsi?biorstwa "Inspiro ART" zupe?nie now?, znacznie bardziej rozbudowan? i nowoczesn? stron? internetow?.

Najwa?niejszym elementem aplikacji jest rozbudowany katalog produktów, który mo?na samodzielnie i bez ogranicze? rozbudowywa? o kolejne kategorie. Podgl?d zrealizowanych projektów przedsi?biorstwa, m. in. w zakresie zagospodarowania terenu zapewniaj? galerie zdj??, których zawarto?? mo?na dowolnie modyfikowa?. Praktycznym udogodnieniem w komunikacji z klientami firmy jest mo?liwo?? ?atwego i szybkiego zamieszczania na stronie dokumentów PDF, takich jak certyfikaty, karty techniczne czy instrukcje obs?ugi, które s? dost?pne do bezpo?redniego pobrania ze strony. Aplikacja "Inspiro ART Drewniane Place Zabaw" zosta?a zaprojektowana w taki sposób, aby w przysz?o?ci by?a mo?liwa jej dalsza rozbudowa, zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony naszego Klienta.Zarz?dzanie zawarto?ci? aplikacji odbywa si? poprzez zintegrowany z ni? Panel Administracyjny. Nasz autorski system CMS poza edycj? zawarto?ci poszczególnych zak?adek strony umo?liwia m. in. samodzielne dodawanie produktów do katalogu, wstawianie zdj?? do galerii oraz publikowanie dokumentów do pobrania. Kontrol? ogl?dalno?ci strony zapewnia rozbudowany system statystyk wizyt i odwiedzin, dzi?ki któremu mo?na w ?atwy i szybki sposób uzyska? informacj? m. in. o liczbie go?ci lub ods?on strony z konkretnego przedzia?u czasowego.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej Inspiro ART - Drewniane Place Zabaw: www.inspiroart.com

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty