góra

Inspiro ART

Architekt, projektant i dekorator wn?trz w jednej osobie! Projekt "Inspiro ART" jest dzie?em Anny Ryzner, absolwentki Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu, która od lat spe?nia swoje marzenia jako architekt wn?trz. Pracownia "Inspiro ART" to sztuka tworzenia atmosfery z prawdziwym powiewem ?wie?o?ci. To tak?e twórcze podej?cie do powierzonych zada?, wiedza i kompetencje, a tak?e czas oddany do dyspozycji Klientów oraz w?a?ciwe zrozumienie ich potrzeb i oczekiwa?. Wroc?aw jest tym miastem, na którym koncentruje si? pracownia "Inspiro ART", ale jej dzia?alno?? obejmuje równie? realizacj? zlece? z ca?ego kraju.

Wizualizacja strony internetowej "Inspiro ART" oparta jest o nowoczesny design oraz przejrzyst? szat? graficzn?. Realizacj? wyró?nia klasyczny uk?ad elementów oraz intuicyjny interfejs, umo?liwiaj?cy ?atwe poruszanie si? po stronie. Za?o?eniem projektu by? akcent po?o?ony na przybli?enie odwiedzaj?cemu stron? przyj?tej filozofii dzia?ania oraz podej?cia pracowni do realizacji zamówie?. Najlepsz? wizytówk? "Inspiro ART" s? zrealizowane projekty aran?acji wn?trz, dost?pne w galerii.

Anna Ryzner - Projektant wn?trz, architekt wn?trz Wroc?aw | Inspiro ART

Aplikacj?, która wspiera prowadzenie strony internetowej "Inspiro ART" jest nasz autorski System Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS). U?ytkownik Panelu Administracyjnego mo?e samodzielnie dokonywa? edycji tre?ci poszczególnych zak?adek oraz ?ledzi? ruch na stronie, dzi?ki zaawansowanemu systemowi statystyk.
Jednak?e najwa?niejszym modu?em na stronie jest bez w?tpienia galeria zdj??, prezentuj?ca projekty aran?acji wn?trz zrealizowane przez pracowni? "Inspiro ART", któr? w równie ?atwy sposób mo?na zarz?dza? poprzez system CMS.
Udost?pnione w ramach Panelu Administracyjnego narz?dzie pozwala na:
  • tworzenie nowych lub usuwanie istniej?cych galerii
  • dodawanie, zmian? lub usuwanie zdj??
  • zmian? kolejno?ci wy?wietlania zdj?? w galerii
  • dodawanie opisów dla poszczególnych zdj?? w galerii
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla pracowni "Inspiro ART": www.inspiroart.com.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty