góra

BOG-MAR Pozna?

Zaprojektowanie profesjonalnej aplikacji internetowej dla firmy dzia?aj?cej w bran?y budowlanej jest zadaniem niezwykle wymagaj?cym, dlatego ch?tnie podejmujemy takie wyzwania. Nie inaczej by?o w przypadku realizacji zlecenia dla "Przedsi?biorstwa Us?ug Budowlanych BOG-MAR w Poznaniu", dla którego mi?li?my przyjemno?? wykona? stron? WWW. "Rzetelno??, solidno??, jako??" to atuty firmy BOG-MAR Pozna?, którymi kierowa? si? równie? zespó? projektantów Webdirect, tworz?c wyró?niaj?c? si? wizytówk? firmy w Internecie.

Najbardziej charakterystycznym elementem wizualnym realizacji jest wykonana animacja Flash, która w efektywny sposób prezentuje ogromne do?wiadczeniem budowlane i organizacyjne przedsi?biorstwa BOG-MAR Pozna?, zdobyte dzi?ki fachowemu zrealizowaniu wielu przetargów i inwestycji budowlanych. Na stronach internetowych przedsi?biorstwa BOG-MAR Pozna? mo?na m. in. uzyska? informacje o firmie, ofercie budowlanej, a tak?e obejrze? galeri? zrealizowanych projektów oraz referencje, otrzymane od dotychczasowych klientów firmy.

BOG-MAR Pozna? - Przedsi?biorstwa Us?ug Budowlanych

Panel Administracyjny, który zosta? sprz??ony z wykonan? stron? internetow? umo?liwia samodzielne edytowanie tre?ci poszczególnych zak?adek strony, tworzenie nowych galerii oraz dodawanie do nich zdj?? wraz z opisami. Zalet? naszego autorskiego Systemu Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS) jest równie? mo?liwo?? dowolnego rozbudowywania strony o dodatkowe modu?y oraz funkcjonalno?ci.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla Przedsi?biorstwa Us?ug Budowlanych BOG-MAR Pozna?:
www.bogmarpoznan.com.pl