góra

Domowy Ksi?gowy

Podstaw? prowadzenia skutecznej, wyró?niaj?cej si? na tle konkurencji dzia?alno?ci s? m. in. dobre relacje i wspó?praca z obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Ta wytyczna doskonale przyj??a si? w praktyce biznesowej biura rachunkowego Domowy Ksi?gowy i uwidacznia si? równie? w przygotowanej przez nas aplikacji, która wykracza poza ramy zwyk?ej strony internetowej.

Elementy, z jakich sk?ada si? strona internetowa biura Domowy Ksi?gowy to nie tylko podstawowe dane o firmie, czy zakres oferowanych us?ug, ale równie? platforma fachowej wiedzy, wymiany informacji, a przede wszystkim zintegrowany system komunikacji na linii biuro-klient. Przedsi?biorcy, korzystaj?cy z us?ug biura znajd? na stronie wytyczne dotycz?ce wymaganych sk?adek, zaliczek oraz innych p?atno?ci, wa?nych z punktu widzenia prowadzenia w?asnej firmy. Dla ka?dego klienta cenne ?ród?o informacji na stronie stanowi baza przydatnych linków, kieruj?cych pod adresy wa?nych serwisów oraz instytucji.Na specjalne zamówienie stworzyli?my równie? dedykowan? aplikacj? biznesow? umo?liwiaj?c? ?atw?, bezpieczn? i szybk? wymian? informacji pomi?dzy biurem rachunkowym, a jego klientami. Dzi?ki tzw. strefie klienta, dost?pnej po zalogowaniu przedsi?biorcy otrzymuj? bezpo?redni wgl?d do przygotowanych konkretnie dla nich informacji oraz plików do pobrania. Sprawn? obs?ug? zarówno tego modu?u, jak i ca?ej aplikacji zapewnia zintegrowany ze stron? internetow? Panel Administracyjny stwarzaj?cy mo?liwo?? samodzielnej aktualizacji zawarto?ci dowolnej zak?adki. Zaawansowany system statystyk wizyt i odwiedzin dostarcza informacji na temat ruchu na stronie oraz dodatkowo pozwala wyszuka? dane statystyczne z dowolnego przedzia?u czasowego, a nawet z konkretnego dnia.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla biura rachunkowego Domowy Ksi?gowy:
http://www.domowyksiegowy.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty