góra

ELEKTROINSTAL

Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe "ELEKTROINSTAL" istniej?ce od 1996 roku, w ci?gu kilkudziesi?ciu lat obecno?ci w bran?y instalacyjno-elektrycznej wyspecjalizowa?o si? w budowie linii kablowych oraz sieci energetycznych NN i SN, o?wietlenia ulic i placów, linii napowietrznych oraz monta?u z??czy i w?z?ów kablowych. O renomie oraz strategicznej pozycji firmy na rynku ?wiadczy sta?a wspó?praca z wieloma partnerami biznesowymi, m. in. ENEA Operator Sp. z o.o. RD Goleniów. Szerok? grup? klientów stanowi? równie? ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa oraz samorz?dy.

Zlecenie zrealizowane dla przedsi?biorstwa "ELEKTROINSTAL" obejmuje kompleksow? us?ug? IT, pocz?wszy od przygotowania wizualizacji strony internetowej, poprzez jej utrzymanie na serwerze (hosting) oraz bie??c? administracj? i optymalizacj? strony. W zakresie us?ug graficznych, w grudniu 2013 roku opracowali?my równie? aktualny logotyp firmy.

Strona internetowa pe?ni rol? wizytówki firmy w Internecie, dostarczaj?c informacji o przedsi?biorstwie "ELEKTROINSTAL", zakresie oferowanych us?ug oraz prezentuj?c szczegó?owe dane kontaktowe. Bardzo istotn? rol? w komunikacji firmy z jej rynkowym otoczeniem spe?niaj? listy referencyjne, dost?pne na stronie WWW. Dzi?ki nim potencjalni odbiorcy mog? bezpo?rednio zasi?gn?? informacji o zrealizowanej inwestycji oraz zakresie przeprowadzonych prac. Projekt strony internetowej, zrealizowany przez Studio Projektowe Webdirect cechuje wywa?ona szata graficzna, staranny dobór kolorów, oddaj?cy charakter bran?y w której dzia?a przedsi?biorstwo oraz przejrzysta forma tre?ci.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla przedsi?biorstwa handlowo-us?ugowego "ELEKTROINSTAL": www.phuelektroinstal.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty