góra

F.H.U. SZYDLIK

Zlecenie wykonania profesjonalnej strony internetowej, które otrzymali?my od grudzi?dzkiej firmy "SZYDLIK", lidera lokalnego rynku us?ug budowlanych oraz transportowych, by?o studia projektowego Webdirect inspiruj?cym wyzwaniem. Przedsi?biorstwo ciesz?ce si? na rynku ogromn? renom? i uznaniem, o rozpoznawalnej marce, s?yn?ce z realizacji us?ug najwy?szej jako?ci oczekiwa?o charakterystycznej, wywa?onej oraz przejrzystej graficznie strony www, która nie tylko utrwali bardzo dobre relacje z dotychczasowymi klientami, ale równie? umo?liwi pozyskanie nowych kontraktów biznesowych. Cieszymy si?, ?e uda?o nam si? sprosta? wymaganiom oraz spe?ni? oczekiwania naszego Klienta.

Strona WWW to jeden z dwóch integralnych elementów opisywanej realizacji. Kompleksow? us?ug? internetow?, jak? wykonali?my dla przedsi?biorstwa "SZYDLIK" uzupe?nia system Samodzielnego Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS), który jest sercem ca?ej aplikacji. U?ytkownicy Panelu Administracyjnego, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia mog? za jego po?rednictwem m. in.
  • redagowa? tre?? poszczególnych zak?adek na stronie,
  • publikowa? aktualno?ci oraz wydarzenia z ?ycia firmy,
  • zamieszcza? oferty pracy oraz listy referencyjne otrzymane od klientów, które nast?pnie mo?na pobra? bezpo?rednio ze strony internetowej w formie pliku PDF.
Nasz autorski system CMS to przede wszystkim funkcjonalno?? oraz wygoda w obs?udze i administrowaniu stron? internetow?, ale równie? doskona?e narz?dzie u?atwiaj?ce komunikacj? firmy z jej rynkowym otoczeniem.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia strony internetowej, zrealizowanej dla firmy handlowo-us?ugowej "SZYDLIK":
www.szydlik.eu

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty