góra

TECH SERWIS

Pozna?skie przedsi?biorstwo ogólnobudowlane "TECH SERWIS" ?wiadczy ró?norodne us?ugi naprawcze, modernizacyjne oraz remontowe dla szerokiego grona odbiorców. Specjalizacj? zak?adu jest diagnozowanie, wykrywanie oraz naprawianie usterek oraz awarii wyst?puj?cych m. in. w obiektach us?ugowo-handlowych.

Przygotowana w studiu projektowym Webdirect strona internetowa jest pierwsz? realizacj?, przygotowan? dla firmy "TECH SERWIS". Inspiracj? dla szaty graficznej strony by? profil budowlany oraz us?ugowy charakter prowadzonej przez firm? dzia?alno?ci. Przejrzysty i czytelny uk?ad elementów na stronie pozwala na szybkie uzyskanie konkretnych informacji o firmie "TECH SERWIS", o zakresie oferowanych us?ug oraz o mo?liwych kana?ach kontaktu.
Zastosowana przez nas formu?a jednostronicowej wizualizacji jest typowym przyk?adem tzw. internetowej wizytówki. Produkt ten jest adresowany szczególnie do ma?ych firm, które potrzebuj? nieskomplikowanej aplikacji w formie interaktywnej pigu?ki, umo?liwiaj?cej dotarcie z konkretnym przekazem biznesowym do jak najszerszej grupy odbiorców.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla przedsi?biorstwa "TECH SERWIS":
www.techserwis24.com.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty