góra

BM Recykling

Przedsi?biorstwo BM Recykling sp. z o.o. specjalizuje si? w recyklingu odpadów przemys?owych oraz przetwarzaniu surowców wtórnych. G?ówny zak?ad przemys?owy firmy, w którym dokonywany jest proces odzysku odpadów znajduje si? w Siemianowicach ?l?skich. Dzi?ki wykorzystaniu linii do sortowania odpadów przemys?owych i komunalnych firma BM Recykling produkuje m. in. paliwa alternatywne dla przemys?u cementowego.

Zaprojektowany przez nas serwis internetowy BM Recykling to pe?nowymiarowa witryna ukierunkowana na szerok? komunikacj? przedsi?biorstwa z jego rynkowym otoczeniem. Tematyka szeroko rozumianej ochrony ?rodowiska naturalnego jest motywem przewodnim szaty graficznej witryny, a zaproponowany uk?ad menu strony umo?liwia dynamiczne oraz intuicyjne poruszanie si? po niej.Przedsi?biorstwa, instytucje oraz klienci indywidualni zainteresowani wspó?prac? z przedsi?biorstwem BM Recykling z pewno?ci? znajd? w serwisie internetowym wiele interesuj?cych ich informacji. Oprócz szeregu dost?pnych informacji o firmie, profilu jej dzia?alno?ci, czy uzyskanych dotacjach na stronie publikowane s? m. in. aktualno?ci, oferty pracy oraz dokumenty, zawieraj?ce prawne zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci.

Kompleksowe zarz?dzanie witryn? BM Recykling wspiera zintegrowany z aplikacj? Panel Administracyjny (CMS), za po?rednictwem którego mo?liwa jest m. in. edycja poszczególnych zak?adek, redagowanie aktualno?ci oraz wstawianie plików PDF. System CMS zapewnia równie? dost?p do zasobów witryny dla wskazanych u?ytkowników, na uprawnie? przyznanych przez administratora.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej BM Recykling: www.bmrecykling.pl.

Klient

Dodatkowe informacje
: BM Recykling Sp. z o.o.

: Ochrona ?rodowiska

: Siemianowice ?l?skie

: 2012

: http://www.bmrecykling.pl

:

Na skróty