góra

Cafe Creator

"W poszukiwaniu idealnej receptury trzeba do?wiadczy? ka?dego, nawet najdrobniejszego szczegó?u decyduj?cego o finezji i lekko?ci smaku wykwintnej kawy."

Ta my?l przewodnia zaowocowa?a powo?aniem do ?ycia projektu "Cafe Creator", b?d?cego inspiracj? dla stworzenia unikalnej na rynku linii kaw i herbat, o niespotykanej dot?d kompozycji sk?adników oraz niepowtarzalnym aromacie. Dzi?ki do?wiadczeniu, znakomitym kontaktom partnerskim oraz ?a?cuchom dostaw ziaren kawy, pochodz?cej z najdalszych zak?tków ?wiata, od wrze?nia 2012 roku w "Cafe Creator", przy pomocy w?asnej minii palarni wytwarzana jest na ma??, nieprzemys?ow? skal? kawa palona, ziarnista oraz mielona.

W planie biznesowym projektu "Cafe Creator" zawarte zosta?y m. in. precyzyjne dzia?ania, zmierzaj?ce do sukcesywnej ekspansji sprzeda?y w Internecie. Na kanwie przyj?tych za?o?e? podj?ta zosta?a strategiczna decyzja o stworzeniu aplikacji sklepu internetowego Cafe Creator, aby mo?liwe by?o prowadzenie handlu wyprodukowanym towarem w trybie on-line.
Wymagania, dotycz?ce realizacji projektu E-commerce Cafe Creator, jakie zosta?y postawione zespo?owi Webdirect koncentruj? si? wokó? dwóch kluczowych aspektów: stonowany i przejrzysty wygl?d oraz wygodna i nieskomplikowana obs?uga aplikacji. Efekty naszych prac graficznych mog? Pa?stwo obejrze? na poni?szym slajdzie:Prowadzenie sprzeda?y on-line nie by?o by mo?liwe bez przedmiotowego wsparcia w postaci Systemu Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS). Sklep internetowy, który dzia?a w trybie 24/7/365 potrzebuje nie tylko niezawodnego zaplecza technicznego, ale równie? funkcjonalnego narz?dzia u?atwiaj?cego jego obs?ug?. Rozwi?zaniem w tym przypadku jest zintegrowanie aplikacji "Cafe Creator" z Panelem Administracyjnym. Niezak?ócony proces sprzeda?y internetowej to efektem synergii nast?puj?cych elementów:
  • katalog produktów, umo?liwiaj?cy samodzielnie tworzenie nieograniczonej liczby kategorii oraz dodawanie/edycj? produktów,
  • kartoteka u?ytkowników, stanowi?ca nieocenione ?ród?o informacji, dotycz?cych historii zamówie?, cz?stotliwo?ci oraz miejsca ich sk?adania, czy charakterystyki zamawianych produktów,
  • koszyk zakupów, odpowiedzialny za prawid?owy proces przyjmowania oraz realizacji sk?adanych w sklepie zamówie?.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji sklepu internetowego "Cafe Creator":
www.cafecreator.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty