góra

PC-PROJEKT

Firma PC-PROJEKT zajmuje si? przygotowaniem oraz realizacj? projektów drogowych oraz organizacji ruchu, pocz?wszy od przygotowania ofert przetargowych, a? po uzyskanie stosownych uzgodnie? i pozwole?. Proponowane przez przedsi?biorstwo rozwi?zania s? optymalizowane zarówno kosztowo jak i pod k?tem zasad bezpiecze?stwa ruchu drogowego oraz spe?nienia coraz wy?szych standardów projektowych.

Najwi?kszym sukcesem zawodowym przedsi?biorstwa PC-PROJEKT, wpisanym w jego strategi? biznesow? jest zaufanie oraz uznanie dotychczasowych klientów. Pragn?c zachowa? i podtrzyma? najwy?sze standardy jako?ci us?ug firmy, przygotowali?my starann? oraz zrównowa?on? wizualizacj? strony internetowej, opart? na klarownej obs?udze. Wraz z now? stron? www poddali?my równie? procesowi od?wie?enia grafik? logo firmy tak, aby w jak najwi?kszym stopniu identyfikowa?a przedsi?biorstwo z jego podstawowym profilem dzia?alno?ci.Administrowanie stron? internetow?, w szczególno?ci tak rozbudowan? jak PC-PROJEKT wymaga wygodnego oraz ?atwego w obs?udze narz?dzia, którym pos?ugiwa? mog? si? osoby nie posiadaj?ce specjalistycznej wiedzy oraz dodatkowych umiej?tno?ci. W?a?nie w tym celu stworzyli?my w?asny, autorski system zarz?dzania zawarto?ci? stron www ang. CMS, umo?liwiaj?cy samodzielne prowadzenie strony z poziomu przegl?darki internetowej.

U?ytkownik Panelu Administracyjnego mo?e nie tylko dowolnie zmienia? zawarto?? poszczególnych zak?adek na stronie, ale równie? okre?li? dla ka?dej z nich zbiór s?ów kluczowych, pomocny w procesie odnajdywania tre?ci przez wyszukiwarki.
W firmie PC-PROJEKT komunikacja zewn?trzna z klientami oraz partnerami biznesowymi jest bardzo wa?na, dlatego o najistotniejszych wydarzeniach u?ytkownicy strony s? informowani przez dost?pne na stronie centrum prasowe.

Przegl?d projektów zrealizowanych przez przedsi?biorstwo PC-PROJEKT ilustruje galeria realizacji, której funkcjonalno?? w Panelu pozwala na samodzielne dodawanie, usuwanie lub tworzenie kolejnych galerii.

Ka?da firma, chc?ca w jak najkrótszym czasie podzieli? si? z otoczeniem istotnym komunikatem lub dokumentem mo?e to uczyni? z poziomu Panelu Administracyjnego, publikuj?c chcia?by listy referencyjne czy certyfikaty jako?ci. Dzi?ki modu?owi przesy?ania plików w kilka sekund mo?liwe jest zamieszczenie na stronie np. dokumentu PDF.Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla przedsi?biorstwa PC-PROJEKT:
www.pc-projekt.waw.pl

Klient

Dodatkowe informacje

Na skróty