góra

Ros?an DOM

Przedsi?biorstwo Ros?an DOM ju? od ponad 10 lat specjalizuje si? w budowie domów jednorodzinnych wed?ug projektów indywidualnych b?d? powierzonych. W chwili obecnej zasi?g dzia?alno?ci przedsi?biorstwa obejmuje teren czterech województw: mazowieckiego, warmi?sko-mazurskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Podstaw? dzia?alno?ci firmy Ros?an DOM jest budowa domów o zró?nicowanej architekturze oraz wielko?ci. Prace budowlane prowadzone s? w sposób kompleksowy, a to oznacza, ?e firma Ros?an DOM przejmuje na siebie obowi?zki zwi?zane z realizacj? kompletnego procesu budowy, pocz?wszy od wyboru projektu, nast?pnie jego wykonanie, a sko?czywszy na przekazaniu kluczy. Ju? dzi? sprawd? aktualn? ofert? i zamieszkaj tak, jak chcesz z Ros?an DOM.

Projekt serwisu internetowego, zrealizowany dla przedsi?biorstwa Ros?an DOM powsta? w odpowiedzi na rosn?ce zainteresowanie inwestorów indywidualnych budow? w?asnego domu jednorodzinnego. Na poszczególnych stronach serwisu odwiedzaj?cy znajd? wszelkie informacje zwi?zane z procesem budowy, pocz?wszy od poradników budowlanych, poprzez opis najnowszych technologii, stosowanych do budowy domów, a? po wybór gotowego projektu. Ofert? firmy dodatkowo wzbogacaj? galerie zdj??, pochodz?cych z planu budowy realizowanych inwestycji. Przedsi?biorstwo Ros?an DOM cechuje równie? otwarto?? na potrzeby klientów, st?d istnieje mo?liwo?? ?ledzenia oraz podgl?dania aktualnie realizowanych przez firm? inwestycji za po?rednictwem mediów spo?eczno?ciowych.Narz?dziem steruj?cym prac? serwisu internetowego Ros?an DOM jest aplikacja CMS, umo?liwiaj?ca wygodne i kompleksowe, a przede wszystkim ?atwe zarz?dzanie ca?? jego zawarto?ci?. Dzi?ki Panelowi Administracyjnemu uprawniony u?ytkownik mo?e samodzielnie: Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji portalu internetowego dla przedsi?biorstwa Ros?an DOM: http://www.roslandom.com.pl

Klient

Dodatkowe informacje
: Ros?an DOM

: Budownictwo

: Henryków Urocze (mazowieckie)

: 2013

: http://www.roslandom.com.pl

:

Na skróty