GÓRA

Eurosprz?t

Za?o?ona w 1992 roku Wypo?yczalnia Sprz?tu Budowlanego EUROSPRZ?T to lider ma?opolskiego rynku wynajmu urz?dze? budowlanych i ogrodowych. W ofercie stacjonarnej dost?pna jest szeroka gama ró?nego rodzaju elektronarz?dzi, maszyn oraz urz?dze?, przydatnych w pracach budowlanych, remontowych lub porz?dkowych. Wsparciem ze strony Studia Projektowego Webdirect dla prowadzonego biznesu jest kreacja asortymentu wypo?yczalni w kanale internetowym, umo?liwiaj?ca dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Najwa?niejszym elementem strony internetowej, przygotowanej dla Wypo?yczalni Sprz?tu Budowlanego EUROSPRZ?T jest rozbudowany katalog produktów. Jego konstrukcja pozwala na utworzenie nieograniczonej liczby kategorii oraz poziomów drzewa katalogowego, dzi?ki czemu mo?liwe jest wykonanie dowolnej aran?acji oferowanego asortymentu.

Z my?l? o u?ytkownikach urz?dze? mobilnych, zastosowali?my dla strony wypo?yczalni tzw. responsywno?? (RWD), czyli automatyczne dopasowanie rozmiaru strony internetowej do ogl?dania na ekranach o ró?nej rozdzielczo?ci. Mechanizm ten sprawia, ?e oferta Wypo?yczalni Sprz?tu Budowlanego EUROSPRZ?T dost?pna jest równie? dla osób korzystaj?cych z takich narz?dzi, jak tablet czy smartphone.Administrowanie zasobami aplikacji, w tym rozbudowanym katalogiem produktów nie by?o by mo?liwe bez zaanga?owania systemu CMS. To w?a?nie dzi?ki scaleniu Panelu Administracyjnego z aplikacj? Wypo?yczalni Sprz?tu Budowlanego EUROSPRZ?T, zarz?dzanie produktami w katalogu jest nie tylko proste, intuicyjne i wygodne, ale przede wszystkim mo?liwe do samodzielnego wykonania. Dodawanie nowych produktów z asortymentu wypo?yczalni u?atwiaj? specjalne szablony, a wbudowane modu?y edycji pozwalaj? na b?yskawiczn? aktualizacj? wskazanych w karcie produktu parametrów, np. cen.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia realizacji projektu strony internetowej dla Wypo?yczalni Sprz?tu Budowlanego EUROSPRZ?T:
www.eurosprzet.eu

Klient

Dodatkowe informacje
Nazwa firmy: Eurosprz?t

Branża: Narz?dzia

Lokalizacja: Kraków

Data realizacji: 2015

Adres URL: http://www.eurosprzet.eu

Zakres usług:

Na skróty